พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ป่าชายเลนคงสภาพ

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่ป่าชายหาด 8 recent views

    โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 สิงหาคม 2565
  • พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 43 recent views

    โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
    กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 10 สิงหาคม 2565