Data Catalog : DMCR

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของทั้งส่วนราชการและองค์การมหาชนให้สามารถนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานให้สามารถผสานการค้นหาได้จากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะและหน่วยงานอื่นได้ โดยการนำข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์มาผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เข้าสู่เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง