พบ 3 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • พื้นที่ป่าชายหาด 21 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ธันวาคม 2565
 • ป่าในเมือง 15 recent views

  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโครงการป่าในเมืองในความดูแลรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ธันวาคม 2565
 • พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 50 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 ธันวาคม 2565