• พื้นที่ป่าชายหาด 901 total views 43 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 สิงหาคม 2566
 • พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 2782 total views 80 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 4 สิงหาคม 2566
 • ป่าในเมือง 683 total views 38 recent views

  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโครงการป่าในเมืองในความดูแลรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 สิงหาคม 2566