พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน และจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่ง ทะเล โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกภาพในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ดวง ได้แก่ Thaichote, Pleiades, Planet, ZiYuan-3, SPOT-7, GeoEye และ Gaofen จำนวนทั้งสิ้น 239 ภาพ ทำการแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยวิธีการแปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตา โดยในครั้งนี้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่ป่าพรุ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
* อีเมลผู้ติดต่อ analysis.dmcr@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยวิธีการแปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกภาพในปี พ.ศ.2562
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://km.dmcr.go.th/th/c_11
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2557
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย dmcr_admin dmcr_admin
สร้างในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566