พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ป่าชายเลน

กรองผลลัพธ์
 • พื้นที่ป่าชายหาด 21 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 มีนาคม 2566
 • พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 70 recent views

  โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 27 มีนาคม 2566
 • ป่าในเมือง 14 recent views

  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโครงการป่าในเมืองในความดูแลรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มีนาคม 2566