พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 70 recent views

    โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
    กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 27 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).